Lokalne inicijative: Dijalozi o otpornosti na Zapadnom Balkanu.

U oktobru i novembru 2021. godine, SEE-Obs je nastavio svoj niz dijaloga o otpornosti sa sastancima u Tirani, Beogradu, Sarajevu i Prištini. Ovi sastanci su omogućili Globalnoj inicijativi (GI-TOC) i njenim partnerima iz sektora civilnog društva da se ponovo lično angažuju posle skoro dve godine trajanja pandemije COVID-19, da ojačaju saradnju između nevladinih organizacija, istraživačkih novinara i akademika koji se bave pitanjima organizovanog kriminala i da izgrade mostove između aktera civilnog društva i vlade u zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Globalna inicijativa je u svakoj prestonici vodila i razgovore sa predstavnicima diplomatske zajednice, javnim zvaničnicima i sektorom civilnog društva kako bi predstavlja svoje skorašnje aktivnosti.

Borba protiv korupcije u Albaniji

Dijalog o otpornosti koji se 28. i 29. oktobra vodio u Tirani, u Albaniji, okupio je predstavnike civilnog društva iz cele zemlje. Ovaj susret je bio usredsređen na izazove sa kojima se suočavaju mladi u Albaniji kao i na to šta čine organizacije civilnog društva da umanje sopstvenu ranjivost na organizovani kriminal. Među osnovne probleme istaknute u okviru dijaloga spada potreba za pozitivnim uzorima, pronalaženje alternative priči o “brzom bogaćenju”, zatim prilike i opasnosti povezane sa migracijom, neophodnost podrške malim “startup” preduzećima i uticaj kanabisa na (uglavnom ruralne) zajednice i mlade. Učesnici su takođe razmenili iskustva o korišćenju imovine oduzete kriminalnim grupama u društvene svrhe. Predstavnici OCD, većinom žene iz zajednica van glavnog grada, razgovarali su o neophodnoj građanskoj hrabrosti i izazovima koji se javljaju u interakciji sa lokalnom upravom, kao i o poteškoćama vezanim za pretvaranje kratkoročno finansiranih projekata u održive dugoročne inicijative.

Diskusija za okruglim stolom tokom dijaloga o otpornosti u Sarajevu, BiH.

Diskusija za okruglim stolom tokom dijaloga o otpornosti u Sarajevu, BiH.

Fotografija: Bahrudin Bandić.

Na sastanku su se osvrnuli i na načine na koji se mogu izgraditi mostovi saradnje između OCD i vlade u cilju sprečavanja i suzbijanja korupcije. Nakon uvodnih reči Adee Pirdeni, zamenika ministra pravosuđa, i Joride Tabaku, predsedavajuće Nacionalnog saveta za integraciju i parlamentarnog odbora za evropske integracije, usledila je diskusija o tome kako ojačati kulturu integriteta javnih institucija i privatnog sektora; kako podići svest javnosti o uticaju korupcije; o potrebi da se civilno društvo uključi u izradu i sprovođenje antikorupcijskih zakona i strategija; i o tome kako očuvati funkciju “posmatrača” organizacija civilnog društva za borbu protiv korpucije a da ih vlada istovremeno smatra konstruktivnim partnerima.

Pitanja kojih su se dotakli uključuju korupciju u medijima, potrebu za efikasnijom zaštitom uzbunjivača, kao i nezavisnije telo za borbu protiv korupcije. Zamenik ministra i predstavnici OCD zahvalili su Globalnoj inicijativi na sazivanju sastanka koji smatraju retkim i neophodnim korakom ka unapređenju dijaloga i poverenja između civilnog društva i vlade o sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Na sastanku održanom u prisustvu šire publike, Opservatorija ilegalnih ekonomija u Jugoistočnoj Evropi (SEE-Obs) je pozvala albanske novinare da podele svoja iskustva stečena kroz istraživanje aktivnosti albanskih organizovanih kriminalnih grupa koje deluju u zemlji i inostranstvu. Informacije o modalitetima krijumčarenja kokaina iz Latinske Amerike u Evropu naročito su doprinele rasvetljavaju situacije. Među tačke koje su iznete u naknadnoj diskusiji spadaju i poteškoće u pristupu informacijama; zaštita koju nekim kriminalcima pružaju javni funkcioneri; izostanak krivičnog gonjenja na visokom nivou za teška krivična dela organizovanog kriminala; ranjivost omladine na koju organizovani kriminal lako može izvršiti uticaj (uključujući glamurozno prikazivanje kriminala i devijantnih uzora u društvenim medijima); i manjak detaljnog istraživačkog izveštavanja sa terena u poređenju sa površnim diskusijama o organizovanom kriminalu u televizijskim studijima.

Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga u Srbiji

Dijalog o otpornosti koji je 4. i 5. novembra održan u Beogradu, u Srbiji, takođe je okupio predstavnike OCD iz cele zemlje i fokusirao se na ulogu tih organizacija u pružanju podrške korisnicima droga; na reformisanje lica nakon odsluživanja kazne; kao i mlade koji su podložni organizovanom kriminalu. Druge teme bile su zelenašenje, huliganizam na fudbalskim utakmicama, nezakoniti finansijski tokovi, trgovina ljudima i uticaj korupcije i kriminalnih grupa na lokalnu i centralnu vlast.

Jedan broj učesnika ukazao je na poteškoće sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u Srbiji, uključujući otežan pristup informacijama, ograničenost resursa, izostanak komunikacije sa zvaničnicima lokalnih vlasti, konfuziju koju izazivaju nevladine organizacije organizovane od strane vlade, oklevanje donatora i sektora civilnog društva da se pozabave pitanjima organizovanog kriminala, pa čak i uznemiravanje i krivično gonjenje organizacija civilnog društva.

Uprkos tome, na sesiji kojoj je prisustvovao ograničen broj javnih zvaničnika, konstantovana je dobra saradnja između organizacija civilnog društva i vlade na pitanjima vezanim za lečenje od narkotika i reformisanja lica nakon odsluženja kazne. Javni zvaničnici potvrdili su dodatnu vrednost koju imaju organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga u zajednicama u kojima deluju. Ipak, prisutan je niži stepen prihvatanja OCD koje se bave pitanjima organizovanog kriminala i razotkrivanja korupcije.

Na javno održanoj sesiji, predstavnici Opservatorije ilegalnih ekonomija u JIE istakli su potrebu da se promoviše dalja debata i analiza pitanja vezanih za organizovani kriminal i korupciju, kao i konstruktivnija saradnja između vlade i civilnog društva. Konstatovano je da OCD mogu biti važan „korektivni faktor“ vladinih politika i da mogu predlagati rešenja za poboljšanje situacije.

Fokus na migracije u Bosni i Hercegovini

U dijalogu o otpornosti koji je 15. i 16. novembra održan u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, učestvovali su predstavnici OCD iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i iz Brčko Distrikta. Učestvovale su i nevladine organizacije koje predstavljaju policiju. Kao i u drugim prestonicama, predstavnici civilnog društva kritikovali su otežan pristup informacijama, ograničenost resursa, kao i ograničene mogućnosti za saradnju sa javnim zvaničnicima. Takođe su uočili i da saradnju protiv organizovanog kriminala ometa polarizovana politička situacija u zemlji i višeslojni sistem vlasti.

Među tačkama koje su istaknute bila je potreba za aktivnijim angažovanjem mladih na pitanjima podizanja svesti o štetnostima organizovanog kriminala i korupcije; zatim veća podrška istraživačkom novinarstvu; i više mogućnosti za komunikaciju između OCD i javnih institucija, na primer u vezi sa obezbeđivanjem informacija i podrške korisnicima droga i migrantima.

Održana je diskusija na temu izgradnje mostova između vlade i civilnog društva za efikasnije suočavanje sa pitanjem migracije u Bosni i Hercegovini. Predstavnici civilnog društva iz jednog od najteže pogođenih regiona, Unsko-sanskog kantona, koji se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom, podrobno su opisali tešku humanitarnu situaciju sa kojom se suočavaju ljudi u pokretu. Javni zvaničnici, uključujući pripadnike granične policije, predstavili su izazove sa kojima se suočavaju u rešavanju tog pitanja, uključujući nedovoljnu saradnju sa nekim od susednih zemalja i međunarodnom zajednicom, problem manjka resursa, kao i postojanje korupcije na graničnim prelazima. Ipak, konstatovano je da se 2021. godine broj mešovitih migracionih tokova u Bosni i Hercegovini smanjio. Učesnici su takođe razgovarali o trgovini ljudima u zemlji, uključujući ranjivost migranata na eksploataciju radi seksualnog ili prisilnog rada.

Učesnici su izrazili zahvalnost za priliku da se upoznaju i za konstruktivnu razmenu mišljenja, te razmotrili ideje o mogućoj budućoj saradnji. Iako su naglasili značaj očuvanja nezavisnosti sektora civilnog društva, složili su se da po pitanjima kao što su droga, migracije i korupcija, organi­zacije civilnog društva i javni zvaničnici „imaju isti cilj“.

Tokom boravka u Sarajevu, osoblje Globalne inicijative sastalo se sa ministrom bezbednosti, šefom političkog odeljenja Saveta za regionalnu saradnju i visokim savetnikom za borbu protiv korupcije u Regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi.

Jačanje koalicija protiv kriminala na Kosovu

Peti dijalog o otpornosti održan je 25. i 26. novembra u Prištini, na Kosovu. U fokusu sastanka bilo je pitanje kako izgraditi koalicije i razviti poruku priče o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sastanak je okupio raznovrsne grupe učesnika iz cele zemlje – istraživačke novinare, stručnjake iz trusta mozgova i aktiviste iz lokalnih organizacija.

Učesnici su naglasili da je potrebno da mediji posvete više pažnje organizovanom kriminalu na Kosovu, a ne samo pitanjima mita i nedostatka transparentnosti u procesima javnih nabavki. Novinari su ohrabreni da izveštavaju o organizovanim kriminalnim grupama koje deluju na Kosovu i nezakonitim tržištima kao što su trgovina drogom i falsifikovanom robom, kao i o ekološkom kriminalu. Jedan broj učesnika se složio da bi Kosovo trebalo da razvije sopstveni diskurs o organizovanom kriminalu, umesto da samo sagledava problem u susednim zemljama kao što su Albanija ili Srbija. Takođe su naglasili da bi više pažnje trebalo posvetiti organizovanim kriminalnim grupama sa Kosova koje deluju u inostranstvu.

Učesnici su razmatrali načine na koje se može osnažiti odnos između medija i nevladinih organizacija. Na primer, konstantovano je da bi u slučaju jačeg fokusa novinara na organizovani kriminal i korupciju, nevladine organizacije trebalo bolje da promovišu svoj rad i pojačaju pristisak na vladu da preduzme akciju u vezi sa rezultatima istraživačkog novinarstva.

Na sastanku sa zvaničnicima iz javnog sektora, predstavnici OCD imali su retku priliku da komuniciraju sa zamenikom ministra pravosuđa, članom policijske službe za borbu protiv organizovanog kriminala i predstavnikom nacionalne agencije za borbu protiv korupcije, kao i sa uzbunjivačem. Učesnici su razgovarali o izazovima u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, i pokrenuli konstruktivni dijalog o većoj odgovornosti i transparentnosti javnog sektora i podsticanju bolje saradnje između javnog sektora i društva u celini.

Rad na stvaranju otpornog Balkana

Kroz ove dijaloge razotkriveni su izazovi sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima organizovanog kriminala i korupcije, a koji su dodatno otežani pandemijom COVID-19. Međutim, oni su takođe istakli hrabar i predan rad OCD u njihovim zajednicama. Sastanci su naglasili potrebu za izgradnjom mostova između civilnog društva i vlade, kao i za zajedničkim radom na postizanju zajedničkog cilja. Učesnici su razgovarali o potencijalnim naknadnim aktivnostima nakon dijaloga.

Tokom dijaloga o otpornosti, tri teme su se neprestano iznova pojavljivale: mladi, ravnopravnost polova i ponovno korišćenje oduzete imovine u društvene svrhe. Kao nastavak izveštaja Opservatorije iz februara 2021. godine „Jači zajedno: Jačanje otpornosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“, Ops SEE će objaviti tematske izveštaje na ove teme početkom 2022. godine u okviru nove serije dijaloga pod nazivom „Otporni Balkan“.

Dijalozi o otpornosti na Zapadnom Balkanu otkrili su izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Dijalozi o otpornosti na Zapadnom Balkanu otkrili su izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Dijalozi o otpornosti na Zapadnom Balkanu otkrili su izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.